top of page

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Promenade Insight Oy

Y-tunnus 3241495-3

Linnoitustie 6

02600 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Promenade Insight Oy

Tietosuojavastaava Antti Rossinen

Linnoitustie 6

02600 Espoo

etunimi.sukunimi(at)promenade.fi

2. Rekisteröidyt

Promenade Insight Oy:n asiakkaat sekä vierailevat käyttäjät (nettisivujen kävijät, yhteydenottolomakkeen täyttävät henkilöt, webinaareihin ilmoittautuvat sekä uutiskirjeen tilaavat henkilöt).

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Promenade Insight Oy:n asiakkaiden ja vierailevien käyttäjien henkilö- ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan asiakassuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakasrekisteri: organisaation nimi ja Y-tunnus, yhteyshenkilön/-henkilöiden nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot, tiedot tilatuista palveluista, asiakkaan itsensä tuottama sisältö kuten asiakaspalaute.

Vierailevat käyttäjät: käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Yhteydenottolomakkeen täyttäneet käyttäjät: nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteydenoton aihe.

Webinaareihin ilmoittautuneet käyttäjät ja uutiskirjeen tilaajat: nimi, organisaatio, sähköpostiosoite.

Promenade Insight Oy:n asiakkailleen tuottamien tutkimuspalvelujen rekisteritiedot on kuvattu Käsittelytoimien kuvaus ja alikäsittelijät -tiedostossa, joka toimitetaan asiakkaille asiakassopimuksen yhteydessä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(at)promenade.fi:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Oikeus on olemassa esimerkiksi, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan
(10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  • Google Analytics

  • Visma Severa (asiakkuudenhallintajärjestelmä)

  • Wix Ascend (nettisivuportaalin yhteydenottolomake sekä webinaarien ja uutiskirjeen ilmoittautumisjärjestelmä)

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai erikseen pyydettäessä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan annetun toimeksiannon rajoissa.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja saatetaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Wix Ascend -palvelussa uutiskirjetilausten ja webinaari-ilmoittautumisten yhteydessä. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kolmansilla osapuolilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää Promenade Insight Oy:lta saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisteriselosteen päivitys

Tämä rekisteriseloste on päivitetty 24.2.2023.

bottom of page